جمعه 22 اردیبهشت 1396 @ 18:29

پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی

مجموعه: مکانهای تاریخی ایران


این پل در خیابان مطهری بین پل فلزی و پل وحید ساخته شده و واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شکل امروزی این پل با نمای ساختمانی عصر صفوی تغییر اساسی نکرده است ولی تعمیرات مکرری را سر گذارنده است

پل مارنان

این پل در اصل ماربین نام داشته که اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایى است و در طى 15 قرن تاریخ اسلامى ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربى‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است. این پل در عصر صفوى تغییرى نکرده ولى تعمیرات مکرّر داشته است.


چهارفرسنگ به شهر اصفهان مانده رودخانه زاینده رود به شکل مارپیچى راست خم گشته وارد شهر مى ‏گردد و و گفته‏ اند که به همین جهت قریه مارنان را مارنان یا ماریانان گفته ‏اند و در همین محل پل مارنان را ساخته و جلفا را بقریه مارنان اتصال مى ‏دهد پل مزبور اکنون داراى هفده دهانه است ولى در پیش بیش از هفده دهانه داشته است که حالا بسته شده است. این پل ر پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان کرده ‏اند که در زمان شاه سلیمان صفوى یکى از ثروتمندان ارامنه آن را ساخت و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتى هم به همان نام سرفراز مشهور بود.

پل مارنان

در هر حال متمول مزبور تعمیرى کرده است چه این پل قبل از آن وجود داشته است منتهى هر چه عبور و مرور به نسبت جمعیت زیادتر مى ‏شده پل فرسوده مى ‏گردیده است و احتیاج به تعمیر و تجدید بناء حاصل مى ‏گردیده است ثبت تاریخى این پل در گردش ادارى است.دور دنیا با یک کلیک

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری
  • غارچال نخجیر یکی از شگفت انگیز ترین آثار
  • نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا
  • پاسارگاد آثار باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی
  • دوست دارید با پل خواجو آشنا بشوید
  • سرای زیبای مشیر در شیراز


مطالب دیگر
معرفی ساختار مثلثی در شبکههای حسگر بیسیم
بررسی تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوکیفیت شلغم علوفه ای
بررسی تبثیر فبصله پیچهب از یکدیگر و تکیهگبه روی توزیع تنش در اتصبل الیت پیچ ومهره
بررسی و ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید برتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرگرگان
رشد پیوند Cu/ZnO به روش کندوپاش مگنترونی و مشخصه یابی آن
بررسی کاربرد GIS در تخمین فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE
ارائه روشی برای اعتبار سنجی خوشه ها با استفاده از تلاقی دو شاخص ضریب تقسیم بندی و آنتروپی تقسیم بندی در خوشه بندی فازی c-means
Studies on Thermally Stimulated Shape Memory Effect of Polyurethane/Polycaprolactone Blends
کاربرد SBA-PR-SO3H در سنتز مشتقات آریلیدن ایزاتین هیدرازون
بررسی اثرات آب پنیر (whey) شیر شتر و عصاره آبی- الکلی گیاه کاه (Straw) برسطوح گلوکز، انسولین، ولیپید های سرم رتهای دیابتی
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.